Naše služby

 
Pro prodávající zajišťujeme:
 
- zprostředkování prodeje nemovitostí - bytů, rodinných domů, rekreačních objektů, pozemků, stavebních pozemků, zemědělských objektů, komerčních objektů
- zprostředkování převodu členských práv a povinností k družstevním bytům
- zprostředkování pronájmu komerčních objektů, bytů, rodinných domů, rekreačních objektů
- vypracování kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- zajištění vyhláškových znaleckých posudků pro finanční úřad
- zajištění koordinace při souběžném prodeji a koupi jiné nemovitosti, popřípadě výměně
- další služby dle dohody
- v případě, že kupce nenajdeme, neplatíte realitní kanceláři žádnou provizi
- zajištění geodetických prací (zaměření, oddělení pozemků, objektů)
- zajištění a vypracování daňového přiznání, daně z převodu nemovitostí, darovacích smluv, směných smluv včetně vkladu do katastru nemovitostí
 
Pro kupující zajišťujeme:
 
- vypracování kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí
- zajištění podkladů potřebných ke stavebnímu povolení
- zajištění potřebných podkladů z katastru nemovitostí (výpisy, snímky z katastrální mapy)
- zajištění financování nemovitosti – poradíme s výběrem nejvhodnější banky, stavební spořitelny
- zajištění pojištění nemovitosti
- zajištění tržních znaleckých posudků pro hypotéku
- zajištění koordinace při souběžném prodeji a koupi jiné nemovitosti, popřípadě výměně
- další služby dle dohody
 

Posouzení a stanovení obvyklé ceny nemovitostí:

- vypracování posouzení ceny obvyklé pro dědické řízení

 

Právní služby

- právní služby zajišťuje advokátní kancelář JUDr. Jana TOUŠOVÁ, Ph.D., Randova 204, 339 01 Klatovy

 

GDPR

   Vážení zákazníci a obchodní partneři,

 

v následujícím dokumentu vám chceme podat základní informace týkající se toho, jakým způsobem postupujeme při zpracovávání vašich osobních údajů. Oceňujeme, že nám své osobní poskytujete a buďte ubezpečeni, že je budeme v co největší možné míře chránit. Ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme, dbáme na to, abychom vůči vám jednali transparentně.

 

Tyto Zásady byly v souvislosti s novou legislativou Evropské unie vypracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 

Ačkoli uvedené Nařízení EP přináší některé nové povinnosti, v podstatě se zásady ochrany osobních údajů, které byly uplatňovány podle dosavadních předpisů, nezměnily. I nadále dbáme na to, aby osobní data byla přesná, aktualizovaná, dbáme na jejich řádné zabezpečení a ukládáme je jen na dobu nezbytně nutnou.

 

Správcem a zpracovatelem vašich osobních údajů je Josef Martínek podnikající pod obchodním jménem Klatovská realitní kancelář se sídlem Tajanov 88, 339 01 Klatovy, IČ 49170201, telefon 603 169 733, e-mail: klatovska. realitni@seznam.cz

 

Účelem zpracováváníVašich osobních údajů je provádění  marketingové činnosti Klatovské realitní kanceláře, dále jen RK, a to zejména k

 

- zajištění, uzavření a plnění smluvního závazku mezi RK a vámi, k čemuž je nutná s tím související komunikace mezi námi,a to i prostřednictvím elektronické pošty a rovněž i k zajištění plnění zákonných povinností, které z takového vztahu vyplývají, např. účetní a daňové povinnosti, povinnosti vyplývající ze zákona o archivnictví.

ochraně našich oprávněných zájmů, kterým je řádné plnění veškerých našich vzájemných smluvních závazků, zahrnujíc v to i vymáhání pohledávek, ochranu našeho podnikání a majetku a rovněž i ochranu životního prostředí. Je vaším právem vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány, a to v zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí.

plnění právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a rovněž i povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 - zasílání nabídky našich realitních služeb, pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas. Váš souhlas budeme vyžadovat jen v případě, že nejste naším klientem a před jeho udělením vás budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Jestliže ale některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, (plnění smluvního závazku – viz shora) pak budeme pro tyto účely vaše osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým účelům souhlas nutný není.

 

Osobní údaje získáváme od vás, a to předevšímz údajů, které nám poskytnete při přípravě smluv a s nimi souvisejících dokumentů, dále v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí, dále týkajících se svěřeneckých, hypotečních a úvěrových smluv, advokátní úschovy, zpracování znaleckého posudku, průkazu energetické náročnosti budovy), při osobním kontaktu (zahrnujíc v to i údaje poskytnuté při prohlídkách nemovitostí), telefonicky,písemně, e-mailem nebojinými komunikačnímiprostředky(např. SMS zprávy). Pochopitelně předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaje pravdivé a aktuální a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní neprodleně informovat.

 

Pro uplatnění našich oprávněných zájmů nebo plnění zákonných povinnostímůžeme osobní údaje získávat rovněž  z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního nebo živnostenského rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. 

Vaše osobní údaje můžeme rovněžzískat od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů, a to v rozsahu a k účelu, k jakému jsou oprávněny je zpracovávat ony.

 
 
 

 Pro zajištění plnění uvedených činností zpracováváme tyto kategorie osobních údajů

a)Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození nebo rodné číslo a identifikační číslo.

b)Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka

c)Informace o využívání našich produktů a služeb, pokud jste je v minulosti využili. 

d)Informace ze vzájemné komunikace – informace z písemné, e-mailové nebo osobní komunikace, ze záznamů telefonických hovorů či kontaktních formulářů

e)Fakturační a transakční údaje –zejména informace uváděné na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách, číslo vašeho bankovního účtu, daňové identifikační číslo.

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, na základě uděleného souhlasu subjektem údajů nebo pro ochranu oprávněných zájmů správce. Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Ohledně předávání osobních údajůplatí, že údaje jsme v rámci zákonných mezí povinni poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o externí účetní služby, advokátní a notářské kanceláře, zpracovatele serverových, webových, Cloudových či IT služeb.

 
 
 

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu5 letod ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu se správcem a zpracovatelem.

 

Osobní údaje, které zpracováváme, abychom mohli dostát povinnostem, které nám ukládá zákon, zpracováváme po dobu stanovenou přímo oním právním předpisem, který takovou povinnost ukládá.

 

Po uplynutí shora uvedených dob, budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

Jednotlivá právauvedená dále můžete uplatnitzasláním e-mailu na adresu klatovska.realitni@seznam.cznebo zavoláním na telefonní číslo 603 169 733. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu do sídla realitní kanceláře Tajanov 88, 339 01 Klatovy.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům Vám poskytneme bezplatně. Jedině v případě zjevně nepřiměřené žádosti, zejména opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů, si vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek jako úhradu administrativních nákladů. 

 

Lhůtapro naše vyjádření a informaci o přijatých opatřeních činí jeden měsíc, v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí jsme oprávněni ji prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás budeme informovat.

 
 
Přehled jednotlivých práv
 
 
 

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od nás požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od nás požadovat informace zejména o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a o zdroji zpracovávaných osobních údajů.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země.Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů, čímž však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 
Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně ke změně osobního údaje, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 
Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například to, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Po uplynutí doby nezbytnosti smažeme vaše osobní údaje automaticky, můžete se však na nás se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaši žádost v takovém případě individuálně posoudíme, neboť přes vaše právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat. O vyřízení žádosti budete detailně informováni.

 
 
 
Právo na omezení zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste se však domnívali, že např. překračujeme výše stanovené účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaši žádost individuálně posoudíme a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 
Právo na přenositelnost údajů

Budete-li si přát, abychom poskytli vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné relevantní překážky.

 

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste se domnívali, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Máte rovněž právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (včetně profilování).

 

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 webové stránky https://www.uoou.cz/.

 

V případě dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovatelektronicky na e-mailové adrese klatovska.realitni@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 603169733nebo na naší doručovací adrese Klatovská realitní kancelář, Tajanov 88, 339 01 Klatovy

 
 

 

Typ nabídky:
Druh nabídky:
Lokalita:
Cena:
od  do 

Klatovská realitní kancelář
Tajanov 88, 339 01 Klatovy

Mobil: +420 603 169 733

email:klatovska.realitni@seznam.cz

Otevřeno:
dle domluvy